Logo Firmy Główna Strona BIP Główna strona firmy
Przetargi - Aktualne
ZP-69/PN/PGK/2018 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo Pod Miliczem, gmina Milicz

ZP-112/PN/PGK/2017 - Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych

ZP-108/PN/PGK/2017 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz

ZP-81/PN/PGK/2017 - Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych

ZP-90/PN/PGK/2017 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz

ZP-82/PN/PGK/2017 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz

ZP-65/PN/PGK/2017 - Dostawa i montaż gęstej kraty mechanicznej wraz z korytem ociekowym na oczyszczalnię ścieków w Żmigrodzie

ZP-4/PGK/2017 - Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych.

Archiwum - Przetargi rok 2016
ZP-31/PGK/2016 - Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z Oczyszczalni Ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.

ZP-15/PGK/2016 - Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalniach ścieków w Miliczu i Żmigrodzie

Archiwum - Przetargi rok 2015
ZP-68_JRP_2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Sułowie - w miejscowości Piękocin

ZP-67_JRP_2015 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Cieszków, Milicz i Żmigród.

ZP-36/JRP/2015 - Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej dla zadania - Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu - projekt zamienny.

ZP-21/JRP/2015 - Dostawa wirówki zagęszczająco odwadniającej na oczyszczalnię ścieków w Miliczu jako uzupełnienie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie

ZP-5/JRP/2015 - Dostawa wirówki zagęszczająco odwadniającej na oczyszczalnię ścieków w Miliczu jako uzupełnienie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie

Archiwum - Przetargi rok 2014
ZP-51/PGK/2014 - Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadu na oczyszczalniach ścieków w Miliczu i Żmigrodzie

ZP-36/PGK/2014 - Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów pościekowych w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z Oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie

ZP-17/JRP/2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Oś Sułów wykonanie odcinków łączących sieć wykonaną w ramach kontraktu z istniejącą siecią oraz odcinki wynikające ze zmiany pozwolenia na budowę

ZP-19/PGK/2014 - Dostawa paliw płynnych polegająca na sukcesywnym bezgotówkowym zakupie paliwa do pojazdów i urządzeń Zamawiającego na kartę: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz zakupu produktów do pojazdów i urządzeń przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZP-16/PGK/2014 - Dostawa paliw płynnych polegająca na sukcesywnym bezgotówkowym zakupie paliwa do pojazdów i urządzeń Zamawiającego na kartę: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz zakupu produktów do pojazdów i urządzeń przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Archiwum - Przetargi rok 2013
ZP-46/JRP/2013 - Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy część II - dostawa samochodu dostawczego z zabudową części ładunkowej oraz samochodu dostawczego 8 osobowego

ZP-42/JRP/2013 - Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu

ZP-35/JRP/2013 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Oś Milicz część II (miejscowości: Niesułowice, Sławoszowice, Wałkowa i Kolonia Kobiałka)

ZP-37/PGK/2013 - Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadów na oczyszczalni ścieków w Miliczu i Żmigrodzie

ZP-36/JRP/2013 - Opracowanie dokumentacji proejktowej zamiennej dla zadania Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie

ZP-30/JRP/2013 - Wykonanie robót zabezpieczających w związku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizację zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Żmigrodzie

ZP-25/JRP/2013 - "Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy"

ZP-24/JRP/2013 - "Pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania inwestycyjnego - Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie"

ZP-18/JRP/2013 - "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie"

ZP-09/PGK/2013 - "Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z oczyszczalni ścieków Milicz, Sułów i Żmigród"

ZP-4/JRP/2013 - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanałów bocznych dla umoŻliwienia przyłączenia budynków zlokalizowanych na działkach o numerach: 635/11, 635/16, 635/17, 635/3 AM-1 w miejscowości Radziądz, gm. Żmigród" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

ZP-3/JRP/2013 - Rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych - istniejącego zbiornika ppoŻ. na terenie działki nr 30 AM-6 w Żmigrodzie oraz nieczynnych podziemnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach nr 70/5 oraz 35/7 AM-13 w Żmigrodzie"

Archiwum - Przetargi rok 2012
ZP-26/JRP/2012 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie

ZP-34/PGK/2012 - Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadów na oczyszczalni ścieków w Miliczu i Żmigrodzie

ZP-11/JRP/2012 - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.Ś. MILICZ - CZęŚć I - 9 miejscowości: Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Miłochowice, Ruda Milicka, Stawiec, Świętoszyn.

ZP-7/PGK/2012 - Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów sciekowych z terenu oczyszczalni scieków w Miliczu i Żmigrodzie.

ZP-4/JRP/2012 - Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Oś Milicz - m. Sławoszowice i Wałkowa oraz Kolonii Kobiałka wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

JRP-1/2012 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Miliczu.


Archiwum
Przetargi Archiwalne

Valid HTML 4.01 Transitional

(c) 2010 Miron Engler